Een bedrijf starten Frankrijk

Aankoop onroerend goed Frankrijk

U heeft plannen om een bedrijf te starten in Frankrijk maar u heeft daarbij verschillende vragen zoals: Wat zijn de essentiële stappen voor en nadat het bedrijf is opgericht? Welke formaliteiten moeten worden vervuld? Hierbij een opsomming van de formaliteiten die u zeker niet mag vergeten.

 

I. IS HET MOGELIJK OM VOOR UW PROJECT FINANCIËLE STEUN VAN DE FRANSE OVERHEID TE KRIJGEN?

In Frankrijk kunnen ondernemers die een bedrijf starten of een bestaand bedrijf overnemen profiteren van talrijke vormen van financiële steun van de overheid.

Hier zijn de belangrijkste vormen van ondersteuning die u zou kunnen krijgen :

I.1. Nieuwe ondersteuning voor de oprichting of overname van een bedrijf afgekort met Nacre

Deze nieuwe steun bij de oprichting of overname van een bedrijf (Nacre oftewel Nouvel accompagnement à la création ou la reprise d’entreprise ) is een ondersteuning bij de opbouw van uw project voor een nieuw bedrijf of de overname van een bestaand bedrijf, alsmede de opzet van de financiële structuur en de opstart van de activiteit. Verschillende categorieën personen kunnen in aanmerking komen voor deze ondersteuning. U ondertekent daarbij een overeenkomst met een overheidsorgaan. Sinds 1 januari 2017 valt  de Nacreonder de bevoegdheid van de regionale overheid.

I.2. Hulp bij het starten of overnemen van een bedrijf (Acre)

Bijstand bij de oprichting of overname van een bedrijf (Acre oftewel Aide à la création ou à la reprise d’une entreprise) bestaat uit een gedeeltelijke vrijstelling van loonheffingen, genaamd exonération de début d’activité (vrijstelling bij start van een activiteit), én begeleiding tijdens de eerste jaren van de bedrijfsactiviteit. Ook kan men in sommige gevallen in het kader van deze bijstand, een beroep doen op andere vormen van ondersteuning.

I.3. Hulp bij het overnemen of starten van een bedrijf (Arce) door werkzoekende

Een werkzoekende die ARE (Allocations de Retour à l’Emploi), een werkloosheidsuitkering ontvangt en die een bedrijf start of overneemt kan, onder voorwaarden, profiteren van de regeling Arce (Aide à la reprise ou à la création d’entreprise). De werkzoekende moet eerder de Acrehebben verkregene en hij dient zijn project verplicht aan het arbeidsbureau opgeven. Het bedrag van de Arce is gelijk aan 45% van de rechten op de ARE die nog moeten worden uitgekeerd. Als de activiteit wordt stopgezet, herwint de werkzoekende zijn rechten op de werkloosheidsuitkering die hij had.

I.4. Contract voor ondersteuning voor beginnende bedrijven (Cape)

Het contract ter ondersteuning van beginnende bedrijven (Cape, Contrat d’appui au projet d’entreprise) biedt u ondersteuning als u een bedrijf wilt starten of overnemen. Deze vorm biedt u specifieke en constante ondersteuning aan (bijvoorbeeld materiële- en financiële middelen). In ruil hiervoor verbindt u zich ertoe een programma te volgen ter voorbereiding op het starten, overnemen of leiden van een bedrijf. Het contract Capeis expliciet géén arbeidsovereenkomst.

I.5. Steun voor lokale handel: financieringsverzoek aan de Fisac

Handelaren, ambachtslieden en dienstverleners, vast of mobiel, die een lokaal bedrijf willen starten, onderhouden, moderniseren, aanpassen of doorgeven, kunnen financiële steun aanvragen bij het Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce hetInterventiefonds voor de Dienstverlening, Ambachtslieden en Handel (afgekort tot Fisac). Het bedrag van de steun varieert afhankelijk van het type project dat wordt gefinancierd. De financiële steun wordt geboden in de vorm van subsidies, die worden toegekend na een selectie van de aanvragen.

 

II. EEN BEDRIJFSNAAM KIEZEN

Een bedrijf en zijn vestigingen kunnen bekend zijn onder verschillende namen, die niet allemaal dezelfde status hebben: bedrijfsnaam, handelsnaam, logo of kenmerk. Zelfs als deze namen niet uw handelsmerk zijn, is het noodzakelijk om, voordat u ze gebruikt, te controleren of ze beschikbaar zijn. Anders kunnen zij door concurrenten worden aangevochten.

II.1. “Denominatie” of “Bedrijfsnaam”

Een onderneming kan als bedrijfsnaam (dénomination) elke door de vennootschapspartners vrijelijk gekozen naam hebben, die vaak verwijst naar de activiteit van het bedrijf.

Het wordt gebruikt in alle soorten van bedrijven: SARL, EURL, SA, SAS, SNC, enz.

Hiermee wordt het bedrijf als een rechtspersoon gedefinieerd.

Eigendom van een bedrijfsnaam wordt verworven op het moment van de registratie van het bedrijf bij de RCS het Bedrijven- en Handelsregister.

In het geval van vrije beroepen of entreprise individuelle (eenmansbedrijf) wordt de naam van de vennootschap juridisch niet onderscheiden van die van de eigenaar.

II.2. Handelsnaam

Dit is de naam van het bedrijf dat de handelsmaatschappij of de activiteit van het bedrijf identificeert en die gebruikt wordt om het bedrijf te registreren.

Dit is de naam die op bedrijfsdocumenten, visitekaartjes, briefhoofd of facturen staat, naast de verplichte wettelijke vermeldingen zoals: bedrijfsnaam, hoofdkantoor, BTW-nummer, enz.

Om de beschikbaarheid van een handelsnaam te controleren, is het mogelijk om gratis de databank te raadplegen die de registraties in de verschillende Handelsregisters centraal beheert en waarmee u toegang heeft tot alle bedrijfsnamen, commerciële namen en logo’s die geregistreerd zijn in de verschillende Handelsregisters.

De handelsnaam kan zijn:

 • de achternaam van een natuurlijk persoon, als het om een eenmansbedrijf gaat,
 • ofwel de naam of de bedrijfsnaam, als het een bedrijf is.

II.3. Commerciëel logo

Het logo van een bedrijf identificeert weliswaar de bedrijfsruimte (bijvoorbeeld een winkel), maar niet het bedrijf zelf dat de handelsmaatschappij exploiteert.

Dit kan dus de naam van het bedrijf zijn, de achternaam van de exploitant, de naam van de straat waar de lokalen zich bevinden, of een andere term.

Het kan zelfs alleen maar bestaan uit een embleem (logo, object, (merk)teken of ander symbool).

Het verwijst naar het verkooppunt en ondersteunt de fysieke herkenning voor de klanten en wordt vaak aangebracht op de gevels van de lokalen van het bedrijf.

De bescherming van het teken vloeit voort uit het eerste openbare gebruik, dat wil zeggen het gebruik ervan (zakelijke documenten, flyers, advertenties, facturen) en wordt onderhouden door het gebruik ervan. Het kan eventueel worden vermeld in de Handelsregister, het RCS.

De fysieke montage van het logo op de gevel van de winkel moet voldoen aan de installatievoorwaarden van de lokale overheid.

 

III. FORMALITEITEN DIE MOETEN WORDEN VERVULD BIJ VESTIGING

De start van een bedrijf in Frankrijk is onderworpen aan verschillende administratieve formaliteiten  (registratie in het Handelsregister (RCS), aangifte bij de Belastingdienst, enz.) die voor het grootste deel worden verzorgd door een dienst van de Kamer van Koophandel, het Centre de Formalités des Entreprises(CFE),

De ondernemer moet de volgende stappen ondernemen:

 • registratie bij de RCS, het Franse Bedrijven- en Handelsregister in de periode van 15 dagen vóór aanvang van de activiteit en 15 dagen na de aanvang van de activiteit,
 • belastingaangifte,
 • aanmelding bij de sociale verzekeringsbank van zelfstandigen (voorheen RSI),
 • Als de ondernemer werknemers in dienst heeft, een aangifte bij de Arbeidsinspectie, de Urssaf en het Arbeidsbureau.

Het Bedrijven- en Handelsregister (RCS) is van toepassing op zowel rechtspersonen (SARL,SA, naamloze vennootschap, enz.) als particulieren, zolang hun beroepsactiviteit bestaat uit het drijven van handel.

Als de ondernemer een bedrijf start (EURL of SARL of een of andere vennootschap), moet hij ook:

 • de benodigde gelden deponeren bij de Caisse de dépôt et consignatie (CDC), een notaris of een bank,
 • een commissaris kiezen, als de vennoten andere goederen dan geld inbrengen,
 • de statuten van het bedrijf opstellen middels een notariële akte (verplicht in geval van inbreng van onroerend goed), of middels een onderhandse akte,
 • De oprichting publiceren in een orgaan (krant) in het departement van de maatschappelijke zetel.

Nadat het bedrijf is geregistreerd bij het RCS, wordt het ingeschreven in het officiële bulletin van burgerlijke- en handelsaankondigingen (Bodacc), met uitzondering van eenmansbedrijven, SASU of EURL.

Het bewijs van de registratie bij de RCS, waaraan het bedrijf zijn juridisch rechtmatige bestaan ontleent, wordt geleverd door een uittreksel uit het Handelsregister, in Frankrijk wordt dit een extract Kgenoemd voor natuurlijke personen en het extract Kbis voor rechtspersonen.

Als het bedrijf is opgericht als een vennootschap (SA, SARL, SAS enz.), moet de bestuurder een aanhangsel inleveren bij het Register waarmee de daadwerkelijke eigenaren van de onderneming bekend worden gemaakt.

De ondernemer kan deze stappen rechtstreeks online uitvoeren bij de website van de CFE waar hij onder valt.

Naast de verplichtingen in verband met het starten van de activiteit, zijn er specifieke regelingen betreffende de uitoefening van bepaalde beroepen (dranklokalen en restaurants, kappers, visverkopers, kunstgalerij, enz.).

Niet ondersteund door de CFE zijn: het openen van een bankrekening, registratie van een merknaam, verzekeringen, deelname aan een pensioenfonds, enz.

Opgelet:

Op verbintenissen of contracten aangegaan door de oprichters van het bedrijf moet verplicht worden vermeld “pour le compte de la société (dénomination sociale) en formation” wat wil zeggen: “namens het bedrijf (bedrijfsnaam) in oprichting”.Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, kan het bedrijf de aktes en/of contracten namens haar getekend niet overnemen.

Sommige specifieke bedrijven zijn onderworpen aan specifieke formaliteiten, bijvoorbeeld een speciale vergunning of toestemming die nodig is afhankelijk van de geleverde diensten of de verkochte producten (bijv.eet-en drinkgelegenheden)

 

IV. FOCUS OP COMMERCIËLE PANDEN

U moet de volgende zaken niet verwarren:

 • Een commercieel huurcontractbail commercial, oftewel een huur- of pachtcontract voor de lokalen die worden gebruikt voor de exploitatie van een handelszaak en onderworpen aan een bijzonder beschermende regelgeving voor de huurder, heeft betrekking heeft op de lokalen (en wordt gesloten tussen de eigenaar van de handelszaak en de verhuurder van de lokalen).
 • en de handelszaak, het fonds de commercedie de exploitatie van een commerciële activiteit mogelijk maakt en die betrekking heeft op de activiteit (gesloten tussen de eigenaar van het handelszaak en de huurder-Manager)

Indien de exploitant voornemens is een detailhandel van meer dan 1.000 vierkante meter te openen, moet vóór de uitgifte van de bouwvergunning een specifieke vergunning worden aangevraagd en verkregen.

Als u van plan bent om een terras, een etalage of een kiosk te installeren, die gedeeltelijk op publieke grond komt te staan (plein, stoep, enz.), is het noodzakelijk om vooraf een vergunning te krijgen om het publieke domein te mogen bezetten (parkeervergunning, terrasvergunning) tegen betaling van een bepaalde vergoeding.

Als u een uithangbord in of buiten uw winkel wilt installeren om uw winkel aan te kondigen, moet u ook aan bepaalde regels voldoen.

In het geval van een project tot wijziging van de gevel van een bedrijf, moet alleen voorafgaande toestemming worden gevraagd aan de gemeente als de werkzaamheden een wijziging van het uiterlijk van het gebouw met zich meebrengen: wijziging of vervanging van een raam, wijziging van het schrijnwerk of andere materialen, maken van een nieuwe opening, nieuwe kleur verf voor de gevelenz.

 

V. ONDERNEMERSBELASTING IN FRANKRIJK

Bedrijven in Frankrijk zijn onderworpen aan verschillende belastingen en heffingen, afhankelijk van hun omzet of het totaal van de jaarrekeningen:

 • vennootschapsbelasting (impôts sur les sociétés) op basis van de winst, voor naamloze vennootschappen of besloten vennootschappen (SA) of SARL
 • commerciële gebieds belasting (Taxe sur les surfaces commerciales) (afgekort tot Tascom), voor verkoopgebieden van meer dan 400 m2 met een jaaromzet van meer dan 460.000 euro,
 • inkomstenbelasting (impôts sur le revenu) voor ondernemers die als individuele vennootschappen (entreprise individuelle) staan ingeschreven in de categorie industrieel en commercieel inkomen (BIC)
 • vereenvoudigd micro-sociaal pakket (forfait micro-social simplifié) voor zelfstandigen ingeschreven als auto-entrepreneurs
 • De belasting over de toegevoegde waarde (BTW of TVA in het Frans) die de handelaar op basis van verschillende tarieven heeft geheven en die aan de belastingdienst is betaald
 • Duty-free verkoop aan toeristen
 • Royalties op de distributie van muziek;in winkels die achtergrondmuziek laten horen, berekend op basis van het aantal werknemers voor winkels, het aantal zitplaatsen voor cafés en restaurants of de opppervlakte van de verkoopruimte voor de grote winkels.

 

VI. UW ADVOCAAT IN HANDELSRECHT IN FRANKRIJK

Een advocaat met kennis en ervaring van het ondernemingsrecht is zeer waardevol voor Nederlandse of Belgische ondernemers die geconfronteerd worden met de complexiteit van het Franse recht. Als jurist en met de blik van een buitenstaander weet hij immers het juiste advies te geven om te anticiperen op een mogelijk geschil. Uw advocaat begeleidt u ook bij het nemen van de juiste beslissingen op het gebied van groeimogelijkheden in Frankrijk. Tenslotte kan een advocaat Handelsrecht uw bedrijf verdedigen voor de Franse rechter. Contact!

Share this post