Incasso van schuldvorderingen in Frankrijk

Incasso van schuldvorderingen in Frankrijk

Incasso in Frankrijk ?

Als uw onderneming geconfronteerd wordt met onbetaalde facturen, aarzel niet en doe een beroep op advocatenkantoor GOFFIN VAN AKEN te Straatsburg voor het opstarten van een incassoprocedure.

Incasso in Frankrijk – Procedure tot het verkrijgen van een betalingsbevel

Wij formuleren namens u een verzoek om een betalingsbevel te krijgen voor de weigerachtige klant. Dit verzoek gaat vergezeld van alle bewijsstukken die de geldigheid van uw vordering kunnen aantonen (bestelbon, contract, onbetaalde factuur, aanmaningsbrief, enz.).

Er geldt geen minimumbedrag voor het indienen van een dergelijke procedure.

Het is voldoende als uw schuldvordering voortkomt uit :

  • Een contract (bijvoorbeeld een door de klant getekende offerte)
  • een pakbon, een opdrachtbrief, een schuldbekentenis.

De procedure vind niet plaats op tegenspraak, dat wil zeggen dat de rechter een besluit neemt op basis van de informatie die hem wordt voorgelegd. De debiteur wordt dus niet door de rechter gehoord. Als de rechter van mening is dat de vordering terecht is, spreekt hij een betalingsbevel uit voor het bedrag van de schuldvordering.

Ons kantoor zorgt er vervolgens voor dat dit betalingsbevel aan de debiteur overhandigd wordt middels een gerechtelijk deurwaarder.

De debiteur heeft vervolgens 1 maand om eventueel de schuldvordering te bestrijden bij de rechtbank die het betalingsbevel heeft afgegeven.

Indien de debiteur voor deze weg kiest, roept de rechtbank beide partijen op voor een zitting. Ons advocatenkantoor zal in dat geval cliënt vertegenwoordigen tot het uiteindelijke vonnis.

Als de debiteur in tegendeel binnen de termijn van 1 maand geen beroep aantekent, zal ons kantoor aan de griffie vragen het besluit uitvoerbaar te verklaren. Ons kantoor zal het vonnis vervolgens namens de cliënt laten uitvoeren.

 

Beslag en invorderingen

Ter herinnering, een beslag is een maatregel waarmee een schuldeiser zich de activa van zijn debiteur toe-eigent om zijn schuldvordering te kunnen innen. Beslagprocedures zijn zeer divers. Ons kantoor weet deze in te zetten om uw schuldvordering zeker te stellen.

 

Beslag geldsommen

  • Beslag op een bankrekening
  • Salarisbeslag (onbetaalde alimentatie en andere schulden)
  • Alimentatie : incasso door rechtstreekse betaling
  • Administratief beslag op derden houders
  • Oninbaar banktegoed

 

Beslag op een goed van de debiteur

  • Conserverend beslag. Een dergelijk beslag is per definitie voorlopig en betreft een roerend goed van de debiteur. Door een dergelijk beslag wordt voorkomen dat de debiteur zijn eigen insolvabiliteit creëert. Hij kan dan de roerende goederen niet meer verkopen. Is de debiteur eenmaal veroordeeld tot de betaling van de vordering en hij weigert te betalen, kunnen de goederen waar beslag op is gelegd worden verkocht om de schuldvordering te innen.
  • Beslag op een auto
  • Beslag op onroerend goed. Als een debiteur zijn schuld niet kan voldoen, kan er, onder zekere voorwaarden, beslag worden gelegd op het onroerend goed dat hij bezit. Deze procedure leidt uiteindelijk tot de verkoop van het onroerend goed en dus restitutie aan de schuldeiser(s).

Aarzel niet en neem contact met ons op

Uw advocaat is uw partner in het Handels- en zakelijk recht in Frankrijk. Of u nu bedrijfsleider, ondernemer of zelfstandige bent, wij kunnen u bijstaan in alle zaken die verband houden met uw activiteiten op het Franse grondgebied.


Uw advocaat is uw partner !

Uw advocaat voor de incasso van uw schuldvorderingen in Frankrijk staat u bij om uw rechten te verdedigen.